کهنه کلبه ای درمه کاش میشدخاطرات رفته را....!اززمان رفتنش آغازکرد! http://amirshahrood.mihanblog.com 2020-09-25T01:44:49+01:00 text/html 2014-01-26T04:14:04+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر پرسید http://amirshahrood.mihanblog.com/post/102 <p dir="rtl"><font size="3"><strong>پرسید که چرا دیر کرده است </strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نکند دل دیگری او را اسیر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>خندیدم وگفتم او فقط اسیر من است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تنها دقا یقی چند تاخیر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>گفتم امروز هوا سرد بوده است </strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شاید موعود قرار تغییر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>خندید به سادگی ام اینه گفت </strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;احساس پاک تو را زنجیر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>گفتم از عشق&nbsp; من چنین سخن مگو</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گفت خوابی&nbsp; او سال ها دیر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>در اینه به خود نگاه می کنم</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اه&nbsp; عشق او عجیب مرا پیر کرده است</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>راست گفت که اینه منتظر نباش</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;او برای همیشه دیر کرده است</strong>&nbsp; </font></p> text/html 2014-01-26T04:11:06+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر عین خیالت هم نیست http://amirshahrood.mihanblog.com/post/100 <strong> </strong><p align="center" dir="rtl"><font color="#ffffff" size="3"><strong>عین خیالت هم نیست</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font color="#ffffff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><i><font color="#ffffff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></i></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> یکی داره میمیره هر وقت که&nbsp; تنها میشه سراغتو می گیره</i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> این دل دلوا پس,پرنده بی پناه, تنهایی قفس</i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> یکی هنوز منتظره,بکی با دوتا چشم خیس هنوز نگاهش به دره</i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> اگه یه روز نبا شم اگه برم بمیرم یا که ازت جدا شم</i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> دوستت نداشته باشم دیگه با دیدن تو حسی نداشته باشم </i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i> بدون تو بمیرم دیگه واسه همیشه سراغتم نگیرم</i></strong></font></font></p><p align="center" dir="rtl"><i><font color="#ffffff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></i></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><font color="#ffffff"><strong>عین خیالت هم نیست<i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </i>عین خیالت هم نیست<i style="direction: rtl;">&nbsp;&nbsp; آره نیست</i></strong></font></font></p> text/html 2014-01-26T04:08:37+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر نوشته ای برای تو! http://amirshahrood.mihanblog.com/post/99 <strong> </strong><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>می دونی که بی تو تنهام </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>نمی گیره هیچ کی جاتو</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حتی فکر جداییت می سوزونه همه وجودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تو بمون کنار من به خدا بی تو میمیرم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>نگو تنهات می ذارم&nbsp; میدونی دیوونه میشم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>نگو باورت ندارم&nbsp; دوباره بی خونه میشم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حالا سردی نگات داره جونمو آتیش میزنه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>نمی دونی تو قلبم یه صدایی فریاد میزنه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بود و نبودم,همه وجودم,اروم جونم,واست می مونم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دل نگرونم,اگه نباشی بدون چشمات مگه میتونم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;گرمی دستات,برق اون نگات, یادم نمیره طعم بوسه هات</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>کاشکی بدونی اگه نمونی میشکنه قلبم بی تو اون صدات</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>دوباره یاد تو دوباره اشک من,همیشه عشق تو میمونه تو قلب من </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>صدای خنده هات صدای هق هقام نگاه سرد تو میمونه تو ذهن من</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>شده خاطره اغوش گرم تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگه همدمم شده قاب عکس تو</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بیا جونم مهربونم این نامه را میخونم برای تو</strong></font></p> text/html 2014-01-26T04:08:01+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر دوست دارم همانا http://amirshahrood.mihanblog.com/post/98 <p></p><p align="center"><font size="3"><strong>می سوزه عشقم از درد</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>پر میشم از اسم تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر ثانیه هر شب</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>دوست دارم تا فردا</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>دوست دارم تا دریا</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>شاید ببینمت باز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو وقت خواب و رویا</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ساعتی از شقایق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دقیقه های عاشق </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>دوست دارم تو بارون تمام این دقایق</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>اگه فردا نباشه دوست دارم همیشه</strong>&nbsp;</font></p> text/html 2014-01-26T04:07:21+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر کاش http://amirshahrood.mihanblog.com/post/97 <p align="center"> <strong>با تو شعرام همگی رنگه بهاره </strong></p><p align="center"><strong></strong></p><p align="center"><font size="3"><strong>با تو هیچ چیزی دلم کم نمیاره</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>وقتی نیستی همه چیز تیره و تاره</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>کاش ببخشی تو خطا هامو دوباره</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ای خدای مهربون دلم گرفته </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>از این ابر نیمه جون دلم گرفته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>از زمین اسمون دلم گرفته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>اخه اشکامو ببین دلم گرفته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>تو خطاهامو نبین دلم گرفته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>تو ببخش فقط همین دلم گرفته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>&nbsp;توی لحظه های من شیرین ترینی</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>واسه عشق عاشقی تو بهترینی</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>کاش همیشه محرم دلم تو باشی</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>تو بزرگی اولین و آخرینی</strong></font></p> text/html 2014-01-26T04:06:04+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر سادگی http://amirshahrood.mihanblog.com/post/96 <p align="center"> <br></p><h2 align="center" class="hl"><a href="http://www.mehran-71.blogfa.com/post-14.aspx">مجنون لیلی</a></h2><div align="center" class="cnt"><strong><font size="3">کنا سیب رازقی </font> </strong></div><p align="center" class="cnt"><strong></strong></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>نشسته عطر عاشقی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>من از تبار خستگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی خبر از دلبستگی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاشقم</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>ابر شدم صدا شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; شاه شدم گدا شدی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>شعر شدم قلم شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عشق شدم تو غم شدی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>لیلای من دریای من آسوده در رویای من این لحظه در هوای تو</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>گمشده در صدای تو من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>مجنون لیلی بی خبر در کوچه هایت در به در مست پریشون خراب</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>هر آرزه نقش بر آب شاید که روزی عاقبت آروم بگیرد در دلت</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>کنار هر ستاره ای</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>نشسته ابر ژاره ای</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>من از تبار سادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی خبر از دلدادگی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;عاشقم</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>ماه شدم ابر شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اشک شدم صبر شدی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;برف شدم آب&nbsp;شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قصه شدم خواب شدی</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>لیلای من دریای من آسوده در رویای من این لحظه در هوای تو</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>گمشده در صدای تو من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>مجنون لیلی بی خبر در کوچه هایت در به در مست پریشون خراب</strong></font></p><p align="center" class="cnt"><font size="3"><strong>هر آرزه نقش بر آب شاید که روزی عاقبت آروم بگیرد در دلت</strong></font></p> text/html 2014-01-26T04:04:59+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر عشق http://amirshahrood.mihanblog.com/post/95 <p align="center"> <font size="5"><font size="3"><strong>عشق این نیست که فقط به کسی بگی که عاشقتم<br><br>عشق بدون گفت هم عشقه<br><br>عشق قربانی هم هست<br><br>یعنی<br><br>ساکت بودن بخاطر همدیگه<br><br>عشق فقط داشتن نیست<br><br>عشق از دست دادن شادیهات<br><br>به خاطر شادی های همدیگه</strong></font><br></font><br></p> text/html 2014-01-26T04:04:01+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر تنم از حادثه خسته http://amirshahrood.mihanblog.com/post/94 <p align="center"> <br></p><p align="center"><strong></strong></p><p align="center"><font size="3"><strong>دلم از غصه شکسته</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ناجی شکسته بالم که توی&nbsp;اما نشته ای</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ای که واسه خاطر من دل مردم شکستی</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>پر بغض گریه بودم تو رسیدی تا بخندم</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>واسه پیدا کردن تو&nbsp;&nbsp; دل به جاده ها می بندم</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>راهیه یه کوله راهم&nbsp; کوله بار عشق بستم&nbsp; دیگه از خودم بریدم</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>دیگه از آینه خستم توی کعبه وجودم&nbsp; دور چشمه ی تو گشتم </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>نکنه دلم گلایه&nbsp;&nbsp; باید از تو می گذشتم </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>می خوام این عشق قشنگ از نگاهت پس بگیرم </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>نمی خوام مثل پرنده توی این قفس بمیرم</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>ای نگاه آبی ناز کاش تو مهربون نبودی </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>میون این همه آدم تو یه هم زبون نبودی</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>لحظه گذشتن از تو اخرین لحظه دیدار</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>واسه تو از تو گذشتم </strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>همین میگن یه ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثار</strong></font></p> text/html 2014-01-26T04:03:16+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر نخواستم http://amirshahrood.mihanblog.com/post/93 <p align="center"> &nbsp;&nbsp; </p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">نخواستم با غم بسازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نخواستم چیزی نگی</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">نخواستم درد دلت دیگه با هیچکی نگی</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">آخه عشق اجباری نیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو زندون من نمون</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">حالا که فکر رفتنی دیگه از موندن نخون</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">تا دیدم می خوای بری دلم راه تو سد نکرد</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">برو فردا مال تو دیگه انجا بر نگرد</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">بدون بعد از من دلت هرجا جا نذار</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">غم با من بودن تو دیگه به یاد نیار </font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">اگر شونت تکیه گام پس چرا من تنها شدم</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">چرا هر احظه هام همیشه منم تنها با خودم </font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">چقدر قصم خنده داره </font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3">چقدر بی کاره دلم</font></p> text/html 2014-01-26T04:02:17+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر بیا کنارم http://amirshahrood.mihanblog.com/post/92 <p align="center"> <br></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بیا کنارم سروناز بی تاب</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بیا کنارم زیر طاق مهتاب</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>عطش ببازیم به نسیم دریا</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>غزل برقسیم طلوع فردا</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بیا کنارم ساقه ی بهاره</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>رو فرش برگ و پولک ستاره</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>خمار شعرم میشکنه پیش تو</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>عجب شرابی نفس تو داره</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>گل بهارم&nbsp; در انتظارم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حریر سبزی بیاد کنارم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تنت حریرت جوی ابر جاری</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>صدای گرمت غیرت فناری</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بزار بگیرم مثل تور دریا تو را به آغوش ماهی فراری</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>اگر بدونن ابر و باد و بارون چه دلنواز این شب مهربون</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حجوم میارن روی چرت کوچه, صدای شهرو می برن تا آسمون</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>غروب گذشت شب رسید به نیمه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تب تو می خواد گل سرخ حیمه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>بگو بخوابن همه اهل دنیا هنوز یه نیمه مونده از شب ما</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong>گل بهارم&nbsp; در انتظارم&nbsp;&nbsp; حریر سبزی بیاد کنارم</strong></font></p> text/html 2014-01-26T04:01:30+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر نیومدی http://amirshahrood.mihanblog.com/post/91 <p dir="rtl"><font size="3">توب کوچه های خلوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راهی عشق تو بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راهی ترانه های که برای تو سرودم </font></p><p dir="rtl"><font size="3">زیر لب می خوندم اروم تک تک ترانه ها تو</font></p><p dir="rtl"><font size="3">به امیدی که دباره مس شنوم باز هم صداتو</font></p><p dir="rtl"><font size="3">ولی هر چی انتظار کشیدم نیومدی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">هر چه قدر تو کوچه ها قدم زدم نیومدی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">همه ی ترانه هام توی گریه گم شدن</font></p><p dir="rtl"><font size="3">زیر پام خیس شد از اشکات تو باز هم نیومدی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">به خودم می گفتم که هر جا باشی میای سراغم</font></p><p dir="rtl"><font size="3">اچه گفته بودی جز تئ هیچ کسی دوست ندارم</font></p><p dir="rtl"><font size="3">باورم نمیشد ببری واسه همیشه</font></p><p dir="rtl"><font size="3">اخه گفته بودی عشقت توی جونم کرده ریشه</font></p><p dir="rtl"><font size="3">گفتم اخه مگه میشه تو به یاد من نباشی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">مگه میشه که بخوای بری از من جدا شی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">ولی هر چی انتظار کشیدم نیومدی&nbsp;&nbsp; هر چه قدر تو کوچه ها قدم زدم نیومدی</font></p><p dir="rtl"><font size="3">همه ی ترا نه هام توی گریه گم شدن&nbsp;&nbsp;&nbsp; زیر پام خیس شد از اشکام تو باز هم نیومدی</font></p> text/html 2014-01-26T04:00:39+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر کجایی http://amirshahrood.mihanblog.com/post/90 <p align="center"> <br></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>کجایی که ببینی من هنوزم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>دارم تو حسرت چشمات می سوزم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>روز و شب دنبال یه راه چارم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>که بازم پامو تو قلبت بزارم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>همش کلافمو تو فکر اینم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>که هر جوری شده تورو ببینم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ببینم که&nbsp; بهت بگم ببخشید </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>دلم حرف تورو هیچوقت نفهمید</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>یه وقت هایی میام کنار خونه </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>همون وقت هایی که دارم بهونه </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>یه چند وقته بهونت میگیرم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حالم خراب دارم میمیرم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>غریبه ها نتونستن بفهمن </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>یه ذره از دل از حرف های من</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>پشیمونی مثل غصه میمونه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تموم خنده هاتو میسوزونه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;پشیمونم پشیمونم پشیمون</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>پشیمونم برات مغرور بودم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تو بودی ولی با تو نبودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تو بودی من از تو دور بودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>کسی جاتو نمی تونه بگیره </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>برای گفتن این حرف ها دیره</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>میدونم که دیگه دوستم نداری</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ولی تو توی قلبم مونده گاری</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>کسی جاتو نمی تونه بگیره </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>برای گفتن این حرف ها دیره</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>میدونم دیره دیگه تمومه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ولی چی کار کنم که آرزومه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>دوباره تو یشی چراغ خونم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>من هم پیشت یاشم دردت به جونم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>میدونم دیره دیگه تمومه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ولی چی کار کنم که آرزومه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>یه وقت هایی میام کنار خونه </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>همون وقت هایی که دارم بهونه </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>یه چند وقته بهونت میگیرم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>حالم خراب دارم میمیرم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>پشیمونم پشیمونم پشیمون</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>پشیمونم برات مغرور بودم </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تو بودی ولی با تو نبودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>تو بودی من از تو دور بودم</strong></font></p> text/html 2014-01-26T03:58:34+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر گریه http://amirshahrood.mihanblog.com/post/89 <p dir="rtl"><font size="3">دوباره نمی خوام چشای خیسم کسی ببینه</font></p><p dir="rtl"><font size="3">یه عمر حال روز من همینه کسی به پای گریه هام نمی شینه</font></p><p dir="rtl"><font size="3">بازم دلم گرفتو گریه کردم بازم به گریه هام میخندم</font></p><p dir="rtl"><font size="3">بازم صدای گریم همه شنیدن همه به گریه هام میخندن</font></p><p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font size="3">دوباره یه گوشه میشینمو واسه دلم می خونم</font></p><p dir="rtl"><font size="3">هنوز تو هنوز تو حسرت&nbsp; یه هم زبونم&nbsp; ولی نمیشه اینو می دونم</font></p><p dir="rtl"><font size="3">دوباره نمی خوام چشای خیسمو کسی ببینه </font></p><p dir="rtl"><font size="3">یه عمر حال روز من همینه کسی به پای گریه هام نمیشینه</font></p><p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font size="3">بازم دوباره دلم گرفته </font></p><p dir="rtl"><font size="3">دوباره شعرام بوی غم گرفته</font></p><p dir="rtl"><font size="3">کسی نفهمید غمم چی بوده </font></p><p dir="rtl"><font size="3">دلیل یک عمر ماتمم چی بوده</font></p> text/html 2014-01-26T03:56:50+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر کوچه http://amirshahrood.mihanblog.com/post/88 <p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>توی کوچه های&nbsp; خلوت راهی عشق تو بودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>راهی ترانه هایی که برای تو سرودم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>زیر لب میخوندم آروم تک تک ترانه هاتو </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>به امیدی که دوباره میشنوم بازم صداتوووووووووو</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ولی هر چی انتظار کشیدم نیومدی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>هر چقدر تو کوچه ها قدم زدم نیومدی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>همه ترانه ها توی گریه گم شدن </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>زیر پام خیس شد از اشکام تو بازم نیومدی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>به خودم میگفتم هر جا که باشی میای سراغم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>اخه گفته بودی جز تو هیچ کسی دوست ندارم</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>باورم نمیشد از من ببری واسه همیشه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>اخه گفته بودی عشقت توی جونم کرده ریشه</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>گفتم اخه مگه میشه تو به یاد من نباشی </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>مگه میشه که بخوای تو بری ازم جداشیی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font size="3"><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>ولی هر چی انتظار کشیدم نیومدی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>هر چقدر تو کوچه ها قدم زدم نیومدی</strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>همه ترانه ها توی گریه گم شدن </strong></font></p><p align="center" dir="rtl"><font size="3"><strong>زیر پام خیس شد از اشکام تو بازم نیومدی</strong></font></p></font> text/html 2014-01-26T03:55:31+01:00 amirshahrood.mihanblog.com امیرحسین پیروزفر عاشق http://amirshahrood.mihanblog.com/post/87 <div class="cnt"><p align="center" style="text-align: center;"><font face="Times New Roman"><font size="4"><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من فقط عاشق اینم حرف قلبتو</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">بدونم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">الکی بگم جداشیم تو بگی که نمیتونم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من فقط عاشق اینم بگی از</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">همه بیزاری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من فقط عاشق</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">اینم عمری از خدا بگیرم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">کار و بار زندگیمو بذارم برای فردام</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافه ام</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">بشینم یه گوشه دنج موهای</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">تورو ببافم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">عاشق اون لحظه ام که پشت پنجره بشینم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">حواست به من نباشه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">دزدکی تورو ببینم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></span><br><br><span class="postbody"><span lang="AR-SA" dir="rtl">انقدر زنده</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">بمونم تا به جای تو بمیرم</span></span></span></font></font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font face="Times New Roman"><span class="postbody"><span lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span></span></span></font><font size="4">&nbsp;</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font face="Times New Roman" size="4"><span class="postbody"><span lang="AR-SA"><span dir="rtl">این آپ تقدیم میکنم به کسی که خودش میدونه چقدر دوستش دارم</span></span></span></font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font face="Times New Roman"><span class="postbody"><span lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span></span></span></font><font size="4">&nbsp;</font></p><p align="center" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Times New Roman" size="4"><span class="postbody"><span lang="AR-SA"><span dir="rtl">عاشقتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم</span></span></span></font></font></p></div>